Aquesta és la política de protecció de dades de l’Associació LLigam per a la Inserció Social de Dones. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones (d’ara endavant l’Associació), amb CIF G660688157 i domicili al Carrer Comte Urgell, núm. 37, 6 1, de Barcelona (CP 08011)), tel. 666 188 127, adreça electrònica info @ lligamdona.org, www.lligamdona.org. Figura inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de l’Associació vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit al Carrer Comte Urgell, núm. 37, 6 1, de Barcelona (CP 08011), tel. 666 188 127 o a l’adreça electrònica dpd @ lligamdona.org.

Amb quina finalitat, legitimació tractem les dades i a qui es comuniquen?

A l’Associació tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de de correu electrònic. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat. Les dades es tracten en base al consentiment exprés de la persona interessada en el moment de posar-se en contacte. Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Atenció telefònica.

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden enregistrar advertint-ho prèviament a la persona amb qui ens comuniquem. Les dades es tracten en base al consentiment de l’interessat i les dades no es comuniquen a terceres persones.

Selecció de personal.

Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana. Les dades es tracten en base al conteniment de la persona que ens adreça el seu currículum i no es comuniquen a terceres persones.

Serveis als usuaris.

Registrar els nous usuaris i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la prestació del servei als nostres usuaris. Les dades es registren a fi i efecte de poder organitzar i planificar els serveis que oferim, portar una gestió administrativa dels servies i atendre a les persones usuàries. Les dades es tracten en base al compliment de la prestació dels nostres serveis i amb el consentiment de la persona interessada. Les dades no es comuniquen a altres persones excepte en el cas de la gestió dels residents de la Casa d’Acollida i Pisos d’Inclusió, que les seves dades es comuniquen al Departament de Justícia, a l’Ajuntament de Barcelona o a qualsevol altre estament derivant.

Gestió de voluntaris

Registrem les dades de les persones voluntàries de l’Associació que volen col·laborar amb nosaltres en la prestació dels nostres serveis de manera desinteressada. Les dades es tracten amb el consentiment de la persona interessada i no es comuniquen a altres persones.

Gestió de donants

Registrem les dades de les persones donants per tal de poder gestionar les donacions aportades a l’Associació i a efectes de comptabilitat. Les dades es comunicaran a l’Administració Tributària. Les dades es tracten en base al compliment d’obligació legal i de la relació contractual per poder formalitzar la donació.

Informació dels nostres serveis.

Mentre existeix relació contractual amb els seus usuaris l’Associació fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats de l’usuari.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Altres canals d’obtenció de dades.

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i tractament.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a l’Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones a l’adreça postal Carrer Comte Urgell, núm. 37, 6 1, de Barcelona (CP 08011)o mitjançant el correu electrònic info @ lligamdona.org indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd @ lligamdona.org.