El lloc web i el domini lligamdona.org corresponen a l’Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones (en endavant l’Associació Lligam) amb CIF G60688157 i domicili al Carrer Urgell, núm. 37, 6 1, de Barcelona (CP 08011), adreça electrònica info@lligamdona.org, inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a l’Associació Lligam o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’Associació Lligam presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. L’Associació Lligam autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. L’Associació Lligam es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://lligamdona.org/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que l’Associació Lligam actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això l’Associació Lligam manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a l’Associació Lligam fins a la contractació expressa d’una comanda.

L’Associació Lligam es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

L’Associació Lligam no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.